Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lintjesregen 2024 in de gemeente Best

Koninlijke onderscheiding/lintje dat opgespeld wordt
Foto: Ons Best

Op vrijdag 26 april kregen tien Bestenaren een Koninklijke onderscheiding. Negen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau (LON), één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (RON). Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich vele jaren structureel en vaak onbaatzuchtig verdienstelijk hebben gemaakt voor onze (Bestse) samenleving.

Burgemeester Hans Ubachs reikte de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Dit deed hij samen met zijn echtgenote Marina, gemeentesecretaris Jolie Hasselman en de wethouders Veronique Zeeman, Rik Dijkhoff, Stan van der Heijden en Jan Willem Slijper.

De heer A.G.M. (Ad) Schoenmakers (69 jaar) – RON

Ad Schoenmakers zet zich al jarenlang in voor mensen met een verstandelijke beperking, dementie en voor  de Antoniuskerk. Ad heeft zich ingespannen voor:

 • Kans Plus (belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking). Vanaf 1996 zet Ad zich in als penningmeester/secretaris van ledengroep Oirschot-Best. Ad is betrokken bij o.a. maandelijks vergadering van het bestuur, notulen en verslag maken, ledenadministratie.
 • Platform VG Zuidoost Brabant (belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie). Ad zet zich hier al 20 jaar voor dit platform. Hij organiseert o.a. samen met andere vrijwilligers bijeenkomsten, het mede faciliteren/aanvragen van projectsubsidies en realisering van projecten.
 • Netwerk Rondom (Netwerk Rondom biedt ouders de ondersteuning om te werken aan een sociaal netwerk rondom hun kinderen met een verstandelijke beperking. Met mensen die aan onze organisatie verbonden zijn die weten en voelen wat er leeft bij deze groep ouders). Ad is 7 jaar actief betrokken bij netwerk Rondom. Zijn kennis en ervaring bij zorgvraag, recht, zorgfinanciering e.d. zijn van onschatbare waarde.
 • Stichting Carroussel is in november 2012 opgericht en heeft als doel: het bevorderen van integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking op het terrein van vorming/educatie en vrijetijdsbesteding in de regio Eindhoven/Kempen. Ad is sinds de oprichting betrokken als penningmeester.
 • Dementietafel Groot Eindhoven/De Kempen. Sinds 7 jaar verzorgt Ad de 3-maandeljkse bijeenkomsten. Hij zoekt thema’s uit, maakt het programma en verstuurt deze, evalueren van de bijeenkomsten, beheren financiële middelen.
 • Penningmeester bij Antonius in beweging vanaf 27 april 2012. De urenbelasting is ongeveer 15 uur per week

De verdiensten van Ad zijn bijzonder talrijk en beperken zich niet tot zijn woonplaats Best, integendeel. Ad heeft impact in de hele regio Eindhoven en daarbuiten. Bovendien heeft zijn geheel belangeloze inzet betrekking op diverse maatschappelijke terreinen. Ad heeft een enorme brede maatschappelijke betrokkenheid, inzet, doorzettingsvermogen, betrouwbaarheid en kennis die hij bij al zijn vrijwilligersactiviteiten aanwendt.


Mevrouw J.C. (Anneke) Berger-de Wert, (73 jaar) – LON

Voedselbank Best e.o. is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid wekelijks gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dat letterlijk broodnodig hebben.

Anneke Berger is al 19 jaar voor 8 tot 10 uur per week vrijwilligster bij de Voedselbank Best en omstreken. Ze kan zich inleven in de situatie van haar cliënten en heeft altijd een luisterend oor.

Bij een winkelactie is Anneke steeds bereid haar inzet te tonen om voor de voedselbank producten binnen te halen zodat er een volwaardig voedselpakket uitgedeeld kan worden. In 2008 is er binnen de voedselbank ook een kledingwinkel opgezet. Anneke heeft hier samen met 2 andere vrijwilligers leiding aan gegeven. Het is een complete winkel geworden met kleding en accessoires waarbij zij zelfs rekening houdt met zomer- en winterseizoen.

Ieder jaar organiseert Anneke een sinterklaasmiddag voor 50 tot 70 kinderen, organiseert een paar keer per jaar uitstapjes voor de kinderen, is betrokken bij de kerstviering voor de vrijwilligers van de voedselbank.

Vanaf 2007 is Anneke lid van het KBO Best als coördinator van één van de wandelclubs. Mede door haar inzet zijn er momenteel 3 wandelclubs.

Anneke is een prettig en betrokken persoon om mee samen te werken. Haar doel in het leven is om het leven van een ander dragelijker te maken. Een beetje vreugde in het leven is het motto wat bij Anneke hoog in het vaandel staat.


De heer W.F.J.M. (Wil) Marechal (80 Jaar) – LON

Voedselbank Best e.o. is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid wekelijks gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dat letterlijk broodnodig hebben. In 2004 is Wil gestart als eerste vrijwilliger bij de oprichting van de Voedselbank Best. In de opbouwfase bleek dat Wil van vele markten thuis is en ook handig is in het opknappen van allerlei klusjes. Samen met de voorzitter is de ruimte –  die door de gemeente beschikbaar is gesteld  – ingericht.  

Bij de oprichting van de stichting is er een bestuur geformeerd waarbij Wil de functie van acquisiteur en contactpersoon naar de leveranciers in zijn portefeuille kreeg. Dit betekent dat Wil met alle franchisers/-filiaalhouders van de (10) supermarkten contacten onderhoud en concrete afspraken maakt over leveringen en andere diensten aan de voedselbank.
Vanwege zijn bestuursfunctie had hij contacten met goede doelen, woonde hij externe vergaderingen bij van Cluster Eindhoven en de regio Brabant/Zeeland, en had regelmatig contact met gemeentelijke sociale diensten en maatschappelijk werk.

De tijd die Wil aan bovenstaande werkzaamheden besteedde is zeker 14 uur per week.

Wil heeft per 1 februari 2023 (na 19 jaar vrijwilliger voor de voedselbank), mede gelet op zijn gezondheid en leeftijd, afscheid genomen van de voedselbank. Ook zijn echtgenote is al die jaren als vrijwilligster zeer betrokken geweest bij de voedselbank.

Wil staat altijd klaar voor een ander en toont medeleven en empathie naar de cliënten. Door zijn grote inzet voor de voedselbank zijn veel acties succesvol uitgevoerd.


Mevrouw A.C.P.C. (Anita) der Kinderen-de Vries (73 jaar) – LON 

Anita der Kinderen-de Vries is sinds 2001 actief bij de toneelstichting Ons Eygen Landt en kartrekker van de eerste jeugdgroep. Het toneelspel en het plezier heeft grote invloed op de ontwikkeling van de persoonsvorming, de meningsvorming, jezelf kunnen uiten, jezelf kunnen zijn of juist een ander en samenwerken binnen een groep. Met haar enthousiasme en inzet zijn er nu meerdere jeugdgroepen, 8 tot 12 jaar, 13 tot 15 jaar en een groep jong volwassenen van 16+. Bij een groot deel van de repetities was Anita aanwezig om er te zijn voor de kinderen, een luisterend oor, een schouder voor een kind dat het moeilijk had of om een schouderklopje uit te delen.

Anita is coördinator van de kledingcommissie voor de kostuums voor de jeugd en volwassen spelers.

Ze legt actief contact met andere toneelverenigingen voor uitwisselen van kleding, ze bespreekt alle voorstellingen met de regisseur, legt het kledingplan voor, stuurt de coupeuses aan, zoekt geschikte stoffen op markten, maar kruipt ook vol enthousiasme zelf achter de naaimachine, voor 4 producties per jaar. Om deze te promoten ging Anita de middenstand langs om affiches op te hangen en folders huis aan huis te bezorgen. Zeker 10 uur per week en in piektijden nog meer was Anita enthousiast in de weer.

Het spelen van toneel ambieerde Anita ook. Erbij horen en iets kunnen betekenen waren en zijn haar grootste drijfveren.

Anita collecteert of heeft gecollecteerd voor de volgende doelgroepen: het Prinses Beatrix Spierfonds (vanaf 2010), ReumaNederland (al 40 jaar) en Leger des Heils (2015-2019).


De heer P.J.J.H. (Peter) Lasoe (73 jaar) – LON

Peter is van 1992 tot heden bestuurslid van VOORTT (Vereniging Onderofficieren Regiment Technische Troepen) voor 20 uur per week. De eerste jaren als secretaris, daarna als penningmeester. Naast de rol van penningmeester heeft Peter ook de ledenadministratie bijgehouden en een bijdrage geleverd aan het verenigingsblad de Bandelier. Sinds 2015 heeft hij ook de redactie van het blad erbij. Hij verzorgd een prachtig blad.
In 2015 heeft Peter de organisatie van het 40-jarig bestaan van VOORTT op zich genomen. Een mooi jubileumfeest en alleen een jaarboek samengesteld. Dit is het begin om jaarlijks aandacht te besteden aan leden die een jubileum vieren. Tevens een jaarlijkse bloemenhulde voor echtgenotes van overleden leden van de VOORTT.

Peter heeft een grote positieve invloed getoond voor diverse zaken die de vereniging betreffen. Hij toont hierbij een grote maatschappelijke betrokkenheid en heeft zich ingezet voor een positieve bijdrage aan het welzijn van de leden van de vereniging. Hij is tevens een voorvechter voor vernieuwing, creativiteit en vooruitgang op meerdere gebieden, zoals o.a. automatische incasso, digitalisering van alle praktische zaken, organisatie van vele jaarlijkse bijeenkomsten en zeker een grote activator bij het voortbestaan van het verenigingsblad, de Bandelier. De grote opkomst van de leden tijdens de jaarlijkse reünie/ ALV kunnen dit beamen.

Peter vervult een belangrijke functie in de saamhorigheid, maatschappelijk betrokken en binding met het Regiment Technische Troepen.


Mevrouw E.C.A.M. (Lies) van der Heijden-van Dongen (78 jaar) – LON

Lies is al 50 jaar lang actief als vrijwilliger bij de Algemene Hulpdienst Best! Vanaf de oprichting in 1973 tot op de dag van vandaag is Lies altijd bereid om cliënten van de AHD naar de plaats van bestemming te rijden en weer op te halen, Veel vervoer ging o.a. naar het ziekenhuis in Eindhoven waarbij Lies de cliënt, indien nodig, begeleidde en wachtte totdat die weer klaar was om naar huis te rijden. Door haar hogere leeftijd rijdt Lies nu voornamelijk cliënten in en om Best naar de kapper of pedicure.

Als bestuurslid van de KBO heeft Lies 25 jaar de reizen voor de KBO-leden georganiseerd. Voor de ruim 1400 leden werd gekeken naar interesses en mogelijkheden, bezoek museum, wandeling of historisch bezoek. Een dagprogramma met een tourbus, kopje koffie, lunch en als afsluiting een diner. Ook meerdaagse reizen, niet alleen in Nederland werden georganiseerd.

Lies heeft het Klumpkeskoor opgericht in 2006, voorheen het zangkoor van de KBO. Gedurende 16 jaar heeft Lies dat met verve en al haar inzet geleid tot ieders tevredenheid. Bij de repetities was ze altijd al ruim een half uur voor de aanvang aanwezig om de stoelen klaar te zetten en de koffie zodat ze de hele middag bezig was gedurende 5 uur omdat ook alles weer opgeruimd moest en het buurthuis afgesloten moest worden. Ze organiseerde ook altijd een busreisje voor het koor of een feestelijke middag; kortom door het jaar heen was ze heel veel tijd bezig met het koor!

Stichting Avondje uit bestaat al 14 jaar en organiseert gezellige uitjes, zoals schouwburg, bioscoop, museum of dierentuin voor mensen die niet meer op eigen gelegenheid op pad kunnen. Dit omdat ze een lichamelijke – of sociale beperking hebben of dat ze geen auto kunnen rijden.

Lies heeft meerdere keren per jaar een gast van “Avondje Uit” meegenomen voor een gezellig uitje. Daarnaast deed ze af en toe enkele hand en spandiensten.


De heer J.C.H.L. (Jan) Cremers, (74 jaar) – LON  

Jan Cremers heeft zich van 1967 tot 1982 ingezet voor de gemeenschap in Reuver. Hij was groepsleider/vrijwilliger vakantiekamp, vrijwilliger bij de jongerenmis in de Sint Lambertusparochie, kindervakantiekamp voor hartpatiënten en bestuurslid (secretaris) van de Vastelaovesvereniging.

Na zijn verhuizing van Reuver naar Best heeft Jan zich vanaf 1983 ingezet voor de gemeenschap, gestart in de Odulphuskerk. Daar was hij meer dan 25 jaar voorganger bij avondwake en begrafenissen. Hij ging bij familie van de overledene op bezoek. Door goed te luisteren kon Jan een eigen tekst toevoegen in het persoonlijke draaiboek dat voor iedereen samengesteld werd. Als mede organisator voor kinderen van de kinderkerk, vertelde Jan de vertellingen uit de bijbel op een eenvoudige en begrijpelijke manier.
Jan heeft zich verder ingespannen voor:

 • Voorzitter van de Wig, van 1985 tot 1993, een culturele organisatie in Best (nu cultuurplein Best) werden scholing op taalgebied en creatieve cursussen voor volwassenen georganiseerd, maar ook muziek, kookcursussen.
 • Als schooldirecteur van de taalbrug (een basisschool voor communicatieve en auditieve beperking) kwam hij in contact met een ouder van een oud-leerling, een doofblinde mevrouw. Jan heeft daar 2 jaren regelmatig contact mee gehouden en communiceerde via het handalfabet tot ze overleed.
 • Onderdeel van het ZLTO is klasseboeren, daar was Jan van 2012 tot 2018 voorzitter van. Daar heeft hij lesprogramma’s opgezet voor boeren, op niveau van basisschool tot leerlingen voortgezet onderwijs. Deze lessen worden nog steeds gebruikt.
 • Heel actief was Jan in de werkgroep Samenloop voor Hoop (KWF), life muziek tijdens het 24 uurs parcours. In 2013 is meer dan 100.000 euro opgehaald.
 • Vrijwilliger/coördinatorschap bij de Vlinder. Een organisatie die mensen begeleidt in hun laatste fase. Hij regelt nu o.a. de scholing van de vrijwilligers, hij is medebegeleider en coach van deze vrijwilligers, doet mede de intake van de gasten en gesprekken met de familieleden.

Jan staat niet graag op de voorgrond, hij helpt liever anderen. Met zijn rustige manier is hij een goed verbinder.


De heer H.A. (Henk) van Kuik. (74 jaar) – LON 

Henk is van 2003 tot 2021 voorzitter geweest van buurtvereniging Aarle. Hij was zeer nauw betrokken om de bouw van een nieuw buurthuis te realiseren. Veel overleg met de gemeente voor wijziging bestemmingsplan, overleg met omwonenden om tegenargumenten en aanpassing en uiteindelijk bouw buurthuis en aanleg terras en beplanting. Henk stuurde de bouwgroep aan en zorgde voor de aanvraag van de benodigde subsidies. Tijdens de opening door de burgemeester is er als waardering het plein onthult als ‘’Henk van Kuikplein’’. Na de bouw zorgde hij voor onderhoud en organisatie activiteiten. Daarnaast is Henk 25 jaar beheerder geweest van het buurthuis. Opening en sluiting buurthuis en bediening van de bar en tijdig aanvullen/ aankoop van de voorraad, aansturing onderhoudsploeg.

Van 2003 tot 2021 is Henk coördinator van onderhoud kerkhof Sint Odulphuskerk geweest waarbij hij een groep van tussen de 30 en 60 personen heeft aangestuurd. Naast onderhoud is Henk ook grafdelver geweest en zorgt hij ook voor de ruiming van grafstenen wat zwaar werk is. Dit werk was als vrijwilliger drie dagen per week ruim zes uur en dat 10 jaar lang. Verder is hij nabestaanden behulpzaam bij uitzoeken graven en proberen hun wensen te vervullen wat een zeer zorgvuldige en delicate taak is.

Vanaf 1985 is Henk lid van Sint OdulphusGilde in Best. In de jaren 2018 tot 2020 was Henk ook Koning van het gilde.

Henk is sinds 2007 lid van CDA Best en echt actief in de Bestse politiek. Vanaf 2018 is hij ook raadslid en is nu de nestor van de raad. Als raadslid is hij erg alert op onderwerpen die het buitengebied, het ondernemen en wonen in het buitengebied aangaat en de buurtverenigingen in het algemeen. Verder sluit hij namens de raad aan bij Raadstafel 21. Dit is een regionale tafel waar 21 gemeenten in vertegenwoordigd zijn en vele regionale vraagstukken worden behandeld. Henk is een raadslid welke met name oog heeft voor de samenleving in Best en haar inwoners.


De heer L.J.J. van Laarhoven, (91 jaar) – LON 

Bert is een trouwe, zorgzame, verantwoordelijke vrijwilliger die zijn taken heel serieus en met veel passie doet. In het Sint Odulphuskoor Best is Bert vanaf 1962 (60 jaar) een gewaardeerd tenorzanger. Bert is o.a. secretaris en voorzitter geweest, hij verzorgde alle correspondentie naar de leden en bracht die rond op zijn fiets, bibliothecaris (verantwoordelijk voor de liederenboeken).
De pastorietuin wordt door Bert als coördinator met een groep van 6 goed bijgehouden. Bert maait het gras, de groenvoorziening wordt bijgehouden, hij verzorgt de perken, schoffelt, snoeit struiken en bomen.

Ook het ruimen van grafstenen behoorde tot zijn taak. Sinds 2001 opent en sluit Bert de kapel op het kerkhof  op zijn fietsje. Hij slaat geen dag over.

Bij de bijzondere dagen voor de parochie is Bert er ook, het poetsen van de kerk, versieren met Pasen en Pinksteren. Als mede organisator van de processies in de (Maria)maand Mei gedurende 25 jaar tussen 1981 en 2015 zorgde hij dat alles goed verliep.

Bert vond het belangrijk om de onderlinge band te verbeteren en stelde zijn huis beschikbaar voor een BBQ of gezellig samenzijn voor de koorleden. Bert is van grote waarde.

Bert en zijn vrouw hebben 15 jaar lang om de week op zondag getuinierd bij mw. van den Berg-Kuijs. Ze kan tot op heden altijd een beroep doen op Bert. Zij is weduwe geworden in 1980 en heeft geen kinderen, dus geen familie. Er is een vertrouwensband ontstaan. Hij rijdt mw. van den Berg wanneer nodig naar het ziekenhuis (controles en operaties). Zoals zij zelf zegt; het is mijn Engelbewaarder. Mw. van de Berg kan nauwelijks nog zien en horen en zeer moeilijk lopen, maar geestelijk nog goed en is hem zeer dankbaar voor zijn betrokkenheid en hulp.

Als vrijwilliger bij de buurtvereniging OVS heeft Bert bijna 30 jaar (1993-2022) maandelijks oud papier opgehaald, als extra opbrengst. Om de jaarlijkse vlooienmarkt zo succesvol mogelijk te laten verlopen hielp Bert bij het inrichten en afbreken kramen, overgebleven spullen naar de stort of ‘t Goed te brengen. Tot 2019 heeft hij dit jaarlijks gedaan.


De heer B.M. (Bart) Swinkels (39 jaar) – LON 

Bart is een vrijwilliger in hart en nieren. Reeds op 16 jarige leeftijd zette Bart zich in voor Best. 5 jaar lang (2000-2004) was hij presentator van een jongerenprogramma bij de Lokale Omroep Best.

Samen met zijn broer werd Bart op 14 jarige leeftijd lid van Katholieke Plattelands Jongeren Oirschot (KPJ). Al snel trad hij toe tot het bestuur en was van 2003-2011 voorzitter. Hij organiseerde o.a. de levende kerststal en de Trekkers behendigheidswedstrijden. De organisatie van het 85-jarig bestaan was ook onder zijn vlag als bestuurslid. Vanuit KPJ Best/Oirschot kwam hij als penningmeester bij het kringbestuur van KPJ Kring Tilburg (2006-2012), een overkoepelend orgaan.

Deel uitmaken van het Sint Odulphus Gilde zit al generaties lang in de familie Swinkels. Zijn overgrootvader, zijn oudoom, zijn peetoom, zijn vader en zijn broer. Al vanaf 2009 was hij lid van de technische commissie. Hij heeft de zorg voor de bogen, de organisatie van de oefenavonden, het noteren van de uitslagen. Hij regelt het vervoer bij deelname aan diverse wedstrijden. Een grote stap maakte hij in het verder digitaliseren van het secretariaat van het Gilde. Hij organiseert met veel plezier de nevenactiviteiten om de onderlinge band tussen de Gildebroeders te versterken.

Toen Bart 29 jaar was (in 2013), werd hij de jongste Prins Carnaval van het Goei Klompengat (Best). Hij had 2 jaar daarvoor als adjudant zijn rol vervuld. Na zijn jaar als Prins werd hij bestuurslid van de carnavalsfederatie. Vanaf 2017 is Bart Vorst van het Klompengat. Samen met de voorzitter van de carnavalsfederatie en een groep van 40 vrijwilligers zijn ze erin geslaagd om een bouwloods te realiseren waar de praalwagens van de optocht gebouwd kunnen worden. Deze loods werd in 2022 door de burgemeester van Best feestelijk geopend. Ook maatschappelijke organisaties zoals toneel- en ouderenverenigingen kunnen hier gebruik van maken.

Als hobby, naast al het vrijwilligerswerk is hij vaak in de weekenden aan het werk als technicus van verschillende Brabantse zangers die in de provincie optreden.

Niet alleen voor verenigingen maar ook voor zijn familie staat Bart altijd klaar. Je doet nooit tevergeefs een beroep op hem. En daaruit blijkt het grote sociale karakter van Bart. Bart is een mensenmens.