Search
Close this search box.

Gemeente ziet wonen, werken en horeca op de Waal niet zitten

De Waal 38-40
Foto: Ons Best

De gemeente Best heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de functiewijziging van de locatie de Waal 38-40. Dit besluit betekent dat de beoogde transformatie van bedrijfsterrein naar een gemengd gebied met wonen, werken en horeca wat initiatiefnemer Lakenveld niet doorgaat.

Op 24 april ontving de gemeente een principeverzoek van Lakenveld B.V. om af te wijken van het tijdelijke omgevingsplan en medewerking te verlenen aan de functiewijziging van de locatie de Waal 38-40. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit verzoek beoordeeld en besloten om geen medewerking te verlenen.

De locatie de Waal 38-40 is volgens de Omgevingsvisie Best 2040 en de Bedrijventerreinenvisie bestemd voor bedrijven tot milieucategorie 4.2. Het toelaten van woonfuncties op deze locatie zou in strijd zijn met deze visies en zou een goed woon- en leefklimaat in gevaar brengen. Bovendien is wonen op bedrijventerreinen niet toegestaan volgens het provinciale beleid.

De percelen zijn bestemd voor bedrijven met een milieucategorie tot 4.2. Een transformatie naar een gemengd gebied zou betekenen dat de milieucategorie van omliggende bedrijven verlaagd zou moeten worden, wat de gemeente niet wenselijk acht. Dit staat haaks op het beleid om bedrijventerreinen maximaal beschikbaar te houden voor bedrijven.

Het adviesteam van de gemeente die de principeverzoeken onderzoekt heeft het verzoek beoordeeld en op alle disciplines negatief geadviseerd. Vergelijkbare verzoeken in het verleden zijn ook afgewezen, omdat wonen en horeca op bedrijventerreinen niet toegestaan zijn.