Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeente wil in 2028 naar gedifferentieerd tarief voor afval

Opgeruimd afval uit het bos langs de Hoberglaan
Foto: Ons Best


De gemeenteraad van Best staat voor een belangrijke keuze voor het toekomstige afvalbeleid van de gemeente in 2028. Het voorstel, genaamd ‘Richtinggevende kaders Afvalbeheer Best 2028’, omvat diverse inhoudelijke keuzes die cruciaal zijn voor het beheer van afval in de komende jaren. Het drastisch verminderen van restafval en het bevorderen van bronafscheiding staan centraal in deze kaders.

Het voorstel benadrukt de noodzaak om de hoeveelheid restafval te verminderen, zoals omschreven in het beleidsakkoord van 2022-2026. De huidige situatie van het scheiden van plastic, metaal en drankkartons (PMD) en restafval bij de bron zal worden gehandhaafd, vanwege de uit onderzoek bewezen effectiviteit en het draagvlak onder de inwoners van Best.

Een van de voorgestelde maatregelen is de invoering van een gedifferentieerd tariefsysteem. Het tariefsysteem, ook wel diftar genoemd, werkt op basis van de hoeveelheid afval die ingeleverd wordt. Wie meer afval aanbiedt, betaalt ook een hogere afvalstoffenheffing. Dit principe van ‘de vervuiler betaalt’ is volgens het college van burgemeester en wethouders in lijn met eerlijkheid en duurzaamheid. Er wordt verwezen naar ervaringen bij andere gemeenten die aantonen dat tariefdifferentiatie kan leiden tot een drastische afname van restafval en een kostenefficiënter systeem.

Minimaliseren, verbeteren en stimuleren

Het voorstel omvat ook de opdracht aan het college om een passend pakket aan ondersteunende maatregelen te ontwikkelen, dat in samenhang met de vastgestelde kaders zal worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn gericht op het minimaliseren van restafval, het verbeteren van de dienstverlening en het stimuleren van betrokkenheid van de inwoners.

Het beleid voor Afvalbeheer Best 2028 zal worden vastgesteld door het college, waarbij de raad regelmatig geïnformeerd zal worden over de voortgang. Er wordt een nieuwe Verordening Afvalstoffen opgesteld die aansluit bij het nieuwe beleid en de richtinggevende kaders.

Nieuw afvalbeleid

Een belangrijk punt van overweging zijn de risico’s die gepaard gaan met het niet maken van keuzes. Zonder invoering van tariefdifferentiatie kan de hoeveelheid restafval in Best niet significant verminderen, waardoor de gemeente achter zal blijven op het gebied van duurzaam afvalbeheer.

Dat de gemeenteraad in 2024 al een beslissing moet nemen, ligt in de lange aanlooptijd richting het aflopen van het huidige contract met afvalverwerker Remondis. Dit contract kan niet verlengd worden. Om te komen tot een nieuwe overeenkomst dienen nu al richtinggevende kaders gegeven te worden aan de gemeente om te komen tot een nieuw beleid voor afvalbeheer in 2028.